میکروبیولوژی

بخش میکروبیولوژی

بخش میکروبیولوژی آزمايشگاه آما از قسمت های ميكروب شناسی، انگل شناسی و قارچ شناسی تشكيل شده است.

قسمت باکتری شناسی و میکروب شناسی :

باکتری شناسی و میکروب شناسی شامل تجهیزاتی همچون هود لامینار، هود معمولی، انکوباتور 37 درجه مخصوص کشت های روتین، انکوباتور 37 درجه مخصوص کشت های بی هوازی، سانتریفیوژ و میکروسکوپ می باشد و آزمایش هایی همانند : کشت میکروبی مواد غذایی ، آب و خاک ، مایعات بیولوژیک و آنتی بیوگرام ، با بهترین مواد و محلول های آزمایشگاهی در این بخش قابل انجام می‌باشد.

قسمت قارچ شناسی:

در قسمت قارچ شناسی تشخیص قارچ های روتین آزمایشگاهی با استفاده از محلول %10 KOH، رنگ آمیزی لاکتو فنل کاتن بلو قابل انجام است.

قسمت انگل شناسی:

در قسمت انگل شناسی تشخیص پارازیت های شایع توسط متخصصین مجرب قابل شناسایی و انجام می باشد.

لیست آزمایشات قابل انجام

جستجوي كليفرم در مواد غذايی
شمارش كليفرمها در مواد غذايي
در مواد غذايي E.Coli جستجوي
در مواد غذايي E.Coli شمارش
Maya & kuff سروتايپ
جستجوي كليفرم به روش غني سازي در 25 گرم
جستجوي انتروباكترياسه در مواد غذايي
شمارش انتروباكترياسه در مواد غذايي
شمارش باكترهاي گرم منفي در مواد غذايي
جستجوي باكترهاي گرم منفي در مواد غذايي
جستجوي استافيلوكوك اورئوس در مواد غذايي
شمارش استافيلوكوك اورئوس – كواگولاز مثبت
جستجوي استافيلوكوك اورئوس – كواگولاز مثبت
جستجوي كلستريديوم احيا كننده سولفيت در مواد غذايي
شمارش كلستريديوم احيا كننده سولفيت در مواد غذايي
شمارش اسپورباكتري هاي احيا كننده سولفيت
جستجو و شمارش كلستريديوم پرفرنجس
جستجو و شمارش كلستريديوم بوتوليوم
شمارش اسپورباكتري ها در مواد غذايي
شمارش اسپورباكتري هاي گرمادوست
شمارش باكتري هاي هاگزاي گرمادوست
جستجوي باسيلوس سرئوس
شمارش باسيلوس سرئوس
كشت سالمونلا در مواد غذايي
جستجو و شمارش ليستريامونوسيتوژنز
شيگلا در 25 گرم
كشت بي هوازي
كشت ميكروبي
جستجوي باكتري هاي مزوفيل بي هوازي
شمارش باكتري هاي مزوفيل بي هوازي
جستجوي باكتري هاي ترموفيل بي هوازي
شمارش باكتري هاي ترموفيل بي هوازي
جستجوي باكتر هاي اسيد دوست مزوفيل
شمارش باكتر هاي اسيد دوست مزوفيل
جستجوي باكتري هاي اسيد دوست ترموفيل
شمارش باكتري هاي اسيد دوست ترموفيل
شمارش مزوفيليك
جستجو و شمارش باكتري هاي ترموفيل هوازي
جستجو و شمارش باكتري هاي سرما دوست
شمارش باكتري هاي هتروتروف در 20 درجه
جستجو يا شمارش ويبريو در مواد غذايي
جستجوي ويبريوكلرا در مواد غذايي
شمارش ويبريوكلرا در مواد غذايي
جستجو و شمارش كورينه باكتريوم
جستجو يا شمارش كلبسيلا
شمارش كپك ها در مواد غذايي
شمارش مخمر ها در مواد غذايي
جستجوي انتركوك هابه روش غني سازي
بررسي وجود تخم انگل در نمونه مواد غذايي
شمارش كلي ميكروبهاي هوازي
آماده سازي اوليه محصولات آرايشي – بهداشتي
شمارش لارو حشرات
شناسايي و اندازه گيري ريسه هاي كپك

ميكروب شناسی آب و پساب

ميكروبي آب
شمارش كليه ميكروبهاي هوازي
MPN شمارش كليه كليفرمها به روش
MPN شمارش كليه كليفرمهاي مدفوعي به روش
شمارش كليه استرپتوكوك هاي مدفوعي
شمارش كپك
شمارش كليه مخمر ها
جستجو و شمارش سودوموناس
بيولوژي
كلستريديومهاي احيا كننده سولفيت به روش فيلتراسيون
استرپتوكوك هاي مدفوعي
جستجوي استرپتوكوك
جستجوي كليفرمها به روش فيلتراسيون
جستجوي كليفرمهاي مدفوعي به روش فيلتراسيون
Pourplate شمارش كليفرمها به روش
Pourplate شمارش كليفرمها ي مدفوعي به روش
شناسايي و شمارش كانديدا آلبيكنز
جستجوي سودوموناس به روش فيلتراسيون
جستجوي باكتريهاي احا كننده سولفيت به روش فيلتراسيون
جستجو و شمارش ويبريو
شمارش تخم انگل
جستجوي باكتريهاي آهن

ميكروب شناسی شير و پاتوژن

كشت تانك شير
شمارش مخمر در شير
شمارش كورينه باكتريوم در شير
SPC شمارش كليه ميكروبهاي هوازي در شير
TBS شمارش كليه ميكروبهاي هوازي در شير
HPC شمارش كليه ميكروبهاي هوازي در شير
TC شمارش كليفرم هاي شير
CC شمارش كليفرم هاي شير
به مدت هجده ساعت در دوازده درجه PIC شمارش پس از پاستوريزه اوليه
به مدت سي ساعت در شصت و سه درجه PIC شمارش پس از پاستوريزه اوليه
آناليز ميكروبي تانك شير
تست انكوباسيون
كشت ميكروبي شير
كشت و آنتي بيوگرام شير
آناليز كامل ميكروبي ورم پستان شير تانك
كشت سالمونلا
سروتايپ سالمونلا
كشت يرسينيا
جستجوي كورينه باكتريوم
جستجو و شمارش كلبسيلا
جستجوي اكتينومايسس
جستجوي كمپيلوباكتر
جستجوي شيگلا
E.Coli جستجوي
جستجوي انتروباكترياسه
جستجوي استافيلوكوك كواگولاز مثبت
جستجوي سودوموناس آئرئژينوزا
جستجوي آئروموناس
كشت خون
رنگ آميزي اسيد فست جهت جستجوي مايكوباكتريوم ها
آنتي بيوگرام – كشت
كشت قارچ
كشت قارچ پوشال
آزمايش مستقيم جهت جستجوي آلودگي قارچي
جستجوي اسپور قارچ مقاوم به گرما
محيط ميكروبي و قارچي ارسالي هر پليت
جستجوي اكتينومستيها
جستجوي كمپلوباكتر
Coryne bacterium

در خبر نامه ی ما عضو شوید

با عضو شدن در خبرنامه از خبر های آزمایشگاه مطلع شوید.

آدرس

تهران، بلوار فردوس شرق، خیابان قبادی، خیابان اعتمادیان، پلاک 29، طبقه 5

تلفن

09350711155

ایمیل

laboratoryama@gmail.com

پیمایش به بالا